បទសម្ភាសន៍ VOA៖​ ស្ថានភាព​នៃ​ការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវភេទ​របស់​ជន​បរទេស​លើ​កុមារ​​កម្ពុជា

What would you like to report?

If you witness a child in immediate danger, please call police 1288 or APLE 092 311 511.

Cart

  • No products in the cart.