ចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្ម

អេភីលគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលបានចុះបញ្ជីក្រោមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីប្រឆាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារ។

ចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺ ?សហគមន៍ដែលមានយុត្តិធម៌សង្គម និងផ្លូវច្បាប់ដ៏រឹងមាំ ដែលកុមារទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពពីការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ។ 

បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធសង្គម និងច្បាប់ជាតិសម្រាប់ការការពារកុមារដែលមានហានិភ័យ ឬរងផលប៉ះពាល់ដោយការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។

ហេតុអ្វីបានជាយើងមាន

ការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ (CSAE) គឺជាជំងឺរាតត្បាតសកល ដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់កុមាររាប់លាននាក់ជុំវិញពិភពលោក។ ផលប៉ះពាល់នៃ CSAE អាចមានការបំផ្លិចបំផ្លាញជាមួយនឹងផលវិបាកដែលអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរំលោភបំពាន/ការកេងប្រវ័ញ្ចបានកើតឡើង ដែលអាចនាំឱ្យមានកត្តាចិត្តសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន។ ទោះបីជាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងនេះក៏ដោយ កុមារ និងគ្រួសារជាច្រើនមានការស្ទាក់ស្ទើរ ឬមិនដឹងពីរបៀបស្វែងរកជំនួយបន្ទាប់ពីការរំលោភបំពាន ហើយសូម្បីតែតិចជាងការចូលរួមជាមួយនីតិវិធីយុត្តិធម៌។

កុមារដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ឬការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ ទាមទារការគាំទ្រ និងសេវាកម្មជាច្រើន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការស្តារឡើងវិញរបស់ពួកគេ និងដើម្បីធានាថាពួកគេទទួលបានយុត្តិធម៌តាមរយៈដំណើរការផ្លូវច្បាប់។ ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការគាំទ្រកុមារដែលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌ក៏ដោយ ក៏ប្រព័ន្ធជាច្រើននៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់។ ការឆ្លើយតបមិនគ្រប់គ្រាន់ និងកង្វះការពិចារណាចំពោះតម្រូវការជាក់លាក់របស់កុមារនៅទូទាំងនីតិវិធីយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ អាចពង្រីកផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការរំលោភបំពាន និងនាំឱ្យខ្វះការចូលរួមជាមួយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌។

kmKhmer

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។ ចុចអានគោលការណ៍ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលការណ៍ខូគីរបស់យើង។