ចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្ម

អេភីលគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលបានចុះបញ្ជីក្រោមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីប្រឆាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារ។

ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យរបស់អេភីលគឺ“ សហគមន៍ដែលមានយុត្តិធម៌សង្គមនិងយុត្តិធម៌រឹងមាំដែលកុមារទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពពីការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ” ។ 

បេសកកម្ម

បេសកកម្មរបស់យើងគឺពង្រឹងប្រព័ន្ធសង្គមនិងច្បាប់ជាតិសម្រាប់ការពារកុមារពីការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទគ្រប់រូបភាព។

ភាពជាសមាជិកនិងភាពជាដៃគូ

អេប៉េលគឺជាសមាជិកនៃបណ្តាញសកលចំនួនពីរដែលប្តេជ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារនិងប្រតិបត្តិការក្រោមអនុស្សរណៈយោគយល់ផ្លូវការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា។ អេភីអឹលក៏ជាដៃគូគួរឱ្យទុកចិត្តរបស់ហ្វេសប៊ុកនិងជាសមាជិកនៃបណ្តាញគ្រួសារថែហ្វឺសឃែរ។
kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មនិងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'យល់ព្រមទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍នេះ។