សៀវភៅណែនាំបណ្តុះបណ្តាល

ស្វែងយល់ពីសៀវភៅណែនាំបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងសម្រាប់អ្នកជំនាញដែលធ្វើការដើម្បីការពារ និងឆ្លើយតបចំពោះគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើកុមារ។ 

គោលបំណង

Action Pour Les Enfants (APLE Cambodia) គឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលបង្កើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលឧទ្ទិសដល់ការការពារកុមារដែលមានហានិភ័យ ឬរងផលប៉ះពាល់ដោយការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។

ជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងយន្តការសង្គម និងច្បាប់ជាតិសម្រាប់ការការពារកុមារ APLE ប្តេជ្ញាក្នុងការរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម និងជាប្រព័ន្ធ។ 

kmKH
Powered by TranslatePress