ធនធាន

ធនធាន

រុករកធនធានរបស់យើង។

យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដល់ រក្សា​សុវត្ថិភាព

កុមារ និងយុវជន

APLE បង្កើតធនធានអប់រំ និងការយល់ដឹងដែលផ្តោតលើសុវត្ថិភាពកុមារ ការការពារតាមអ៊ីនធឺណិត សិទ្ធិស្របច្បាប់ និងការការពារប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។

ឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំ និងអ្នកអប់រំ

យើងបង្កើត និងផ្តល់ធនធានបណ្តុះបណ្តាលជំនាញក្នុងគោលបំណងពង្រឹងជំនាញក្នុងការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារក្នុងចំណោមឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំ និងអ្នកអប់រំ។

អ្នកជំនាញយុត្តិធម៌

អេភីអេល បង្កើតធនធានអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដោយផ្អែកលើភស្តុតាងស្រាវជ្រាវ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព និងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តច្បាប់ និងអ្នកជំនាញតុលាការក្នុងការដោះស្រាយករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ។

Young Woman use of mobile phone in restaurant

ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងសម្រាប់ កុមារ និងយុវជន

ការអប់រំ និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

ស្វែងរកប្រធានបទដែលអ្នកចង់ធ្វើ ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ស្វែងយល់ពីគន្លឹះសំខាន់ៗ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់អ្នក។ ចាប់ផ្តើមអប់រំ និងការពារខ្លួនថ្ងៃនេះ!

ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងសម្រាប់ ឪពុកម្តាយ អ្នកថែទាំ និងអ្នកអប់រំ

ការបណ្តុះបណ្តាល

ស្វែងរកប្រធានបទដែលអ្នកចង់ធ្វើ ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់អ្នក។ ចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់អ្នកដើម្បីការពារកុមារនៅថ្ងៃនេះ!

Themis figurine on workplace with blurred female lawyer on background

ចំណេះដឹងផ្អែកលើភស្តុតាងសម្រាប់ អ្នកជំនាញយុត្តិធម៌

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

ស្វែងរកប្រធានបទដែលអ្នកចង់ធ្វើ ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់អ្នក។ ចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការពារកូនរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ!

kmKH
Powered by TranslatePress