ការស្រាវជ្រាវ

យើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតភ័ស្តុតាងទាក់ទងនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំណេះដឹងផ្អែកលើភស្តុតាង ការគាំទ្រការតស៊ូមតិ និងជូនដំណឹងដល់ការអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយ និងសេវាកម្មសម្រាប់ការការពារកុមារ។ 

គោលបំណង

Action Pour Les Enfants (APLE Cambodia) គឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលបង្កើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលឧទ្ទិសដល់ការការពារកុមារដែលមានហានិភ័យ ឬរងផលប៉ះពាល់ដោយ
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។

ជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងយន្តការសង្គម និងច្បាប់ជាតិសម្រាប់ការការពារកុមារ APLE ប្តេជ្ញាក្នុងការរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម និងជាប្រព័ន្ធ។ 

 

ស្រាវជ្រាវបោះពុម្ពផ្សាយ

kmKhmer

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។ ចុចអានគោលការណ៍ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលការណ៍ខូគីរបស់យើង។