វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត

កូនរបស់ខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត។

វគ្គ​សិក្សា​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​មាតាបិតា​និង​អ្នក​ថែទាំ​ដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព​កូន​របស់​ពួកគេ​។

យើងជាអ្នកការពារនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកបម្រើកុមារដើម្បីការពារ និងគាំទ្រកុមារ។

ខ្ញុំឆ្លាតពេលអនឡាញ។

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងដើម្បីការពារខ្លួនតាមអ៊ីនធឺណិត។

ចុះឈ្មោះ

ខ្ញុំឆ្លាតពេលអនឡាញ (KH)។

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងដើម្បីការពារខ្លួនតាមអ៊ីនធឺណិត។

kmKH
Powered by TranslatePress

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។ ចុចអានគោលការណ៍ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលការណ៍ខូគីរបស់យើង។