របាយការណ៍វាយតម្លៃ

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងធ្វើការ និងផលប៉ះពាល់របស់យើងលើការការពារកុមារនៅកម្ពុជា

នៅក្នុងសង្ខេប

Action Pour Les Enfants (APLE Cambodia) គឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលបង្កើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលឧទ្ទិសដល់ការការពារកុមារដែលមានហានិភ័យ ឬរងផលប៉ះពាល់ដោយ
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។

ជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងយន្តការសង្គម និងច្បាប់ជាតិសម្រាប់ការការពារកុមារ APLE ប្តេជ្ញាក្នុងការរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរសង្គម និងជាប្រព័ន្ធ។ 

 

kmKH
Powered by TranslatePress