ការបដិសេធ

មាតិកាគេហទំព័រ

ព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រអេភីលីខេមបូឌានេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ។ វាក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់បរិបទនៃការយល់ដឹងជាសាធារណៈឬនៅកន្លែងដែលសមស្របក្នុងការគាំទ្រដល់សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់។ 

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

ព័ត៌មាន ឬទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលផ្តល់ទៅឱ្យ Action Pour Les Enfants តាមរយៈគេហទំព័រនេះ ឬតាមអ៊ីនធឺណិត អាចត្រូវបានបង្ហាញ ឬរំខាន ឬលួច។ យើងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារព័ត៌មាន និងសុវត្ថិភាពនៃការចែករំលែកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ប៉ុន្តែនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពានណាមួយឡើយ។

រក្សាសិទ្ធិ

អត្ថបទនិងរូបភាពនៅលើគេហទំព័រនេះអាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញដោយមានហេតុផលសមស្របហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើដូច្នេះសូមទទួលស្គាល់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ APLE Cambodia វាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផលិតឡើងវិញនូវរូបភាពឬអត្ថបទពីគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងខុសច្បាប់ឬបំភាន់ឡើយ។

តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅ ឬភាគីទីបីអាចត្រូវបានរកឃើញនៅលើគេហទំព័រនេះ។ APLE គឺទទួលខុសត្រូវចំពោះតែខ្លឹមសារនៅលើគេហទំព័រនេះប៉ុណ្ណោះ។ APLE មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ ឬគោលការណ៍ឯកជនភាព ឬនីតិវិធីនៃគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ទាំងនោះឡើយ។ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យភ្ជាប់គេហទំព័ររបស់អ្នកទៅគេហទំព័រ APLE Cambodia ហើយអ្នកត្រូវបានគេណែនាំឱ្យអានគោលការណ៍ និងការបដិសេធរបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះ។

kmKH
Powered by TranslatePress