ការអភិវឌ្ Justice យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ

កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ capacity សមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតការកាត់ទោសនិងការការពារបទល្មើសផ្លូវភេទកុមារ។

ការអភិវឌ្ Justice យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ

កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ capacity សមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតការកាត់ទោសនិងការការពារបទល្មើសផ្លូវភេទកុមារ។

គោលបំណង

កម្មវិធីនេះគ្របដណ្តប់លើការងារដែលអេភីអេលត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ហើយបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើជំនឿថាការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌគឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការសម្រេចបាននូវការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយចីរភាពរយៈពេលវែងក្នុងការការពារឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការការពារជនរងគ្រោះ។

ខិតជិត

យើងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដ៏សំខាន់ការផ្តល់ប្រឹក្សារយៈពេលវែងនិងជំនួយផ្នែកស៊ើបអង្កេតធានានូវការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការការពារកុមារដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ។

ផ្តោតអារម្មណ៍

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនិងណែនាំផ្តោតលើការកសាងចំណេះដឹងនិងជំនាញទាក់ទងនឹងស្តង់ដារដែលទទួលយកជាអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងនីតិវិធីនិងការអនុវត្តន៍ដែលផ្តោតលើកុមារ។ 

kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មនិងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'យល់ព្រមទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍នេះ។