បញ្ជីវគ្គសិក្សា

បង្កើនចំណេះដឹងរបស់អ្នកនិង ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ។

វគ្គសិក្សានៅ? ភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាជាភាសាខ្មែរ

 • ខ្ញុំឆ្លាតពេលអនឡាញ

  វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេង ហើយនឹងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវអំពីហានិភ័យ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗសម្រាប់កុមារតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយផ្តោតលើការរក្សាសុវត្ថិភាពពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត និងការស្វែងរកជំនួយ។

  កូនរបស់ខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត

  វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំ ហើយនៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងរៀនទាំងអស់អំពីសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត ហានិភ័យអ្វីខ្លះដែលបង្កឡើងសម្រាប់កុមារតាមអ៊ីនធឺណិត និងរបៀបដែលអ្នកអាចការពារកូនរបស់អ្នកបានល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍សុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អនៅពេលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។

  យើងជាអ្នកការពារតាមអ៊ីនធឺណិត

  វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកជំនាញដែលធ្វើការជាមួយកុមារ។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដើម្បីកត់សម្គាល់ពីបរិយាកាសអនឡាញរបស់អ្នក ដឹងពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នាដែលកុមារអាចប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិត និងទទួលស្គាល់ពីរបៀបអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាព។ 

 • ????????????????????????????????

  ?????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????

  ??????????????????????????????

  ??????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????

  ????????????????????????????

  ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????

kmKhmer

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។ ចុចអានគោលការណ៍ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលការណ៍ខូគីរបស់យើង។