ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ចូល​ក្នុង ប៉ះ

ទីតាំងរបស់យើង។

ផ្លូវ១៨២ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ហៅមកយើង

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៩៩៦ ៣៥១
Hotline: 092 511 311

អ៊ីមែលមកយើង

info@aplecambodia.org
reportabuse@aplecambodia.org

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ-សុក្រៈ ០៨:០០-១៧:០០
ចុងសប្តាហ៍៖ បិទ

ផ្ញើសារមកយើង

ប្រាប់យើងពីរបៀបដើម្បីត្រលប់ទៅអ្នក។

{ parent.activateValidation({"message":"វាលនេះត្រូវបានទាមទារ។""minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":" null"}, el) }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-first-name" as=${html``} /> ${ parent.decodeEntities(`បញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ`) }
{ parent.activateValidation({"message":"វាលនេះត្រូវបានទាមទារ។""minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":" null"}, el) }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-last-name" as=${html``} /> ${ parent.decodeEntities(`បញ្ចូលនាមត្រកូលរបស់អ្នកនៅទីនេះ`) }
parent.activateValidation({"message":"វាលនេះត្រូវបានទាមទារ។""emailMessage":"\u179f\u17bc\u1798\u1794\u1789\u17d2\u1785\u17bc\u179b\u17a2\u17b6\u179f\u1799\u178a\u17d2\u178b\u17b6\u1793\u17a2\u17ca\u17b8\u1798\u17c2\u179b\u178f\u17d2\u179a\u17b9\u1798\u178f\u17d2\u179a\u17bc\u179c\u17d4","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":"null"}, el)} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-email" as=${html``} />
parent.activateValidation({"message":"វាលនេះត្រូវបានទាមទារ។,"minLength":1,maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":"null " }, el)} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-telephone" as=${html``} />

តើយើងអាចជួយបានដោយរបៀបណា?

មានអារម្មណ៍សេរីក្នុងការសួរសំណួរ ឬគ្រាន់តែទុកមតិយោបល់

<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-comment" as=${html``} />
`}
${is_dummy_markup ? message_position === 'បាត' ? props.ResponseDummyMarkup(message_successIcon, message_proClass) : '' : ''} ${is_dummy_markup ? ' : message_position === 'បាត' ? props.SubmitResponseMarkup`${parent}${state}${message_successIcon}${message_errorIcon}${message_proClass}` : ''} `
kmKH
Powered by TranslatePress