ទម្រង់រាយការណ៍ករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ

ខ្ញុំចង់រាយការណ៍អំពី៖