គោលការណ៍​ឯកជនភាពនៃឧបករណ៍ជំនួយការស្វ័យប្រវត្តិឌីជីថល

គោលការណ៍​ឯកជនភាពនៃឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិឌីជីថល

ប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថល (Chatbot) ដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា “ពិសី” មិនមែនជាមនុស្សពិតទេ ហើយវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ (APLE) ដោយប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Software) ដែលហៅថា chatbot ។ “ពិសី” ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅលើគេហទំព័រ ហ្វេសបុកផេក WhatsApp និង Telegram ផ្លូវការរបស់អង្គការ APLE ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះ អាចដំណើរការទៅបានដោយផ្អែកទៅលើកម្មវិធីមួយគឺ Manychat ដែលតភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលយើងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថលនេះ។

នៅអង្គការ APLE យើងមា​ន​គោល​បំ​ណ​ង​ធា​នាថា​អ្ន​ក​ប្រើ​ប្រាស់​ទាំ​ង​អស់​ត្រូ​វបា​ន​គាំ​ទ្រដើ​ម្បី​ឱ្យ​មាន​អា​រ​ម្ម​ណ៍សុវត្ថិភាព ​ហើយ​ឯ​ក​ជ​ន​ភា​ព​រប​ស់​អ្នក​គឺ​សំ​ខា​ន់ណាស់ស​ម្រាប់​យើ​ង​។​ ​ប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថល “ពិសី” ​ប្រមូលព័ត៌មាន (ទិន្នន័យ) អំពីអ្នក ដើម្បី​ជួយកែលម្អ​សេ​វាក​ម្ម​រ​ប​ស់​យើង ​​និ​ងជួ​យ​អ្ន​ក​ឱ្យ​ទ​ទួ​ល​បាន​អ​ត្ថ​ប្រ​យោ​ជ​ន៍​ច្រើ​នបំ​ផុ​ត​ពី​អ្វី​ដែល​​ប្រព័ន្ធជំនួយការឌីថលនេះមានផ្តល់ជូន។ នៅពេលយើងប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកយើ​ង​ធា​នា​ថា​វា​ត្រូ​វ​បា​ន​រក្សាទុ​ក​ដោ​យ​សុ​វ​ត្ថិភាព ហើយយើងគោរពភាពឯកជនរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលា។

អ្នកបានចូលប្រើប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថលនេះតាមរយៈគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នក ដូ​ច្នេះហើ​យ​យើ​ង​ស​ន្ម​ត់​ថា​អ្ន​ក​មា​នសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលប្រើគណនីរបស់អ្នក និងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់កម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់នេះ។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលពីអ្នក

APLE Cambodia អាចមើលឃើញទិន្ន័យអំពីការប្រប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថលរបស់អ្នក ហើយបុ​គ្គ​លិ​ក​ទាំ​ងអ​ស់​ដែលមា​នសិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យរបស់វា ត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ហើយជាកម្មវត្ថុស្របតាមគោលនយោបាយការពារកុមាររបស់អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ (APLE)។

លើសពីនេះទៀត ពេលខ្លះយើងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន ភ្នាក់ងារផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម និងផលិតផលកម្មវិធី (Software) មួយចំនួនដែលមានកំណត់ (ភាគីទីបី) ដើម្បីជួយយើងបង្កើត និងគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថលនេះ។ ដៃគូមួយចំនួនរបស់យើងអាចមានសិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ភាគីទីបីណាមួយដែលមានសិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ក៏នឹងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយយើងអំពីការរក្សាការសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាពផងដែរ។

ភាគីទីបីដែលយើងចែករំលែកទិន្នន័យរួមមាន៖

  • ដៃគូខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា៖ ក្រុមហ៊ុន Colowi Co. Ltd. គឺជាដៃគូបច្ចេកវិទ្យារបស់អង្គការ APLE ក្នុងការបង្កើតប្រ័ន្ធជំនួយការឌីជីថលនេះ។ បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Colowi បានបង្កើតប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថល ហើយជួយយើងក្នុងការថែរក្សា និងកែលម្អប្រព័ន្ធ។
  • ដៃគូខាងផ្នែកទិន្នន័យ៖ យើងអាចចែករំលែកទិន្នន័យមិនមែនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយដៃគូរមួយចំនួនរបស់យើង ក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថលនេះឱ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព និងកិច្ចការពារកុមារពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប៉ុណ្ណោះ។
  • ផលិតផលកម្មវិធី (Software)៖ កម្មវិធីមួយចំនួនត្រូវបានប្រើដើម្បីអនុវត្ត និងគាំទ្រដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថលនេះ រួមមាន Manychat, Facebook, Messenger, WhatsApp និង Telegram ។

យើងនឹងមិនចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបី ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មឡើយ។ ហើយយើងនឹងមិនជួល ឬលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យអាជីវកម្ម ឬស្ថាប័នណាមួយផ្សេងទៀតឡើយ។

អ្វី​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន

ប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថល “ពិសី” ពឹងផ្អែកលើវេទិកាមួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការរួមមាន Facebook, Messenger, WhatsApp និង Telegram ហើយយើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើវេទិកាទាំងនោះ ឬរបៀបដែលពួកគេប្រើវាឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបច្ចេកទេស កំហុស ឬការរំលោភបំពានសុវត្ថិភាពនៅលើវេទិកាទាំងនោះ នោះវាក៍អាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថលនេះដែរ ។

អ្នកអាចលុបសារ អំពីការសន្ទនារបស់អ្នកជាមួយនឹងជំនួយការឌីជីថល “ពិសី” ពីគណនីរបស់អ្នក ប៉ុន្តែវានឹងមិនលុបចេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថលទេ។ រាល់សារដែលអ្នកផ្ញើគឺត្រូវបានទទួល និងរក្សាទុកនៅក្នុងវេទិការួមបញ្ចូលគ្នា ក៏ដូចជានៅក្នុងសេវាកម្មភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលយើងបានរាយនាមខាងលើ។

អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងលុបទិន្នន័យទាំងអស់ដែលយើងមានអំពីអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យយើងលុបទិន្នន័យរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថលនេះផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានពេលខ្លះដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងស្ថិតិ ឬការស្រាវជ្រាវ ឬដើម្បីជួយ អង្គការ APLE ក្នុងកិច្ចការងារការពារកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ ក្នុងករណីទាំងនេះ នៅពេលដែលយើងលុបទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងអ្នក ទិន្នន័យអនាមិកមួយចំនួន (មានន័យថាវាមិនអាចប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបានទេ) ទាក់ទងនឹងអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយ នឹងប្រព័ន្ធជំនួយការឌីជីថល អាចស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើង។ អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមអ៊ីម៉ែល reportabuse@aplecambodia.org ដើម្បីសុំឱ្យលុបទិន្នន័យរបស់អ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងទៀតអំពីទិន្នន័យរបស់អ្នក។

អ្នកក៏អាចស្នើសុំនូវច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យដែលយើងមានអំពីអ្នក ឬកែតម្រូវព័ត៌មានណាមួយផងដែរ។ យើងនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលមួយខែ។

គោលបំណងផ្លូវច្បាប់

យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នក ប្រសិនបើយើងតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់ ឬនៅពេលដែលយើងជឿថាការបង្ហាញគឺជាការចាំបាច់ ឬសមស្រប ដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ ឬការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើករណីសង្ស័យ ឬករណីជាក់ស្តែងទាក់ទងនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់។

en_USEnglish

Cookie Policy

We use cookies to personalize and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy. Click Read Policy to find out more about our cookie policy.