ប្រកាន់ជំហរ៖ ការពារកុមាររបស់យើង

រួមគ្នាបញ្ចប់ការកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ។ មិនថាអ្នកកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រ ព័ត៌មាន ឬវិធីដើម្បីចូលរួមទេ សកម្មភាពរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់។

បេ​សកម្ម​

អ្វីដែលយើងធ្វើ

ប្តេជ្ញាចិត្តការពារកុមារ

អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីធានានូវយុត្តិធម៌ និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ។ ដោយធ្វើការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល អ្នកអនុវត្តច្បាប់ អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន អង្គការ APLE ផ្តោតលើការការពារ ការស្តារឡើងវិញ និងការគាំទ្រ ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារទាំងអស់។ 

យើងត្រូវការការគាំទ្ររបស់អ្នក

ជួយយើងគាំទ្រកុមាររងគ្រោះ

ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកធានាថាពួកគេទទួលបានការថែទាំ និងការការពារដែលពួកគេត្រូវការ។

0%
0%

បុព្វហេតុថ្មីៗនេះ

អន្តរាគមន៍របស់យើង

កម្មវិធីកំពុងអនុវត្ត

នៅអង្គការ APLE យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ការឆ្លើយតបដ៏ទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ គាំទ្រជនរងគ្រោះ និងធានាថាជនល្មើសត្រូវបាននាំមកកាត់ទោស។

ការពង្រឹងអំណាចអំពីសុវត្ថិភាពអនឡាញ

អង្គការ APLE កំពុងបោះជំហានយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំអ្នកពាក់ព័ន្ធចម្រុះអំពីសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពលើអ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារ និងរបៀបការពារ និងឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មចំពោះករណីកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ។

ការពង្រឹងសមត្ថភាព

អង្គការ APLE កំពុងដឹកនាំការអនុវត្តកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពជាមួយអ្នកជំនាញអនុវត្តច្បាប់ និងអ្នកជំនាញកិច្ចការពារកុមារ ដោយធានាថាសមត្ថភាពការពារកុមារត្រូវបានពង្រឹង និងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ។

កិច្ចការពារជនរងគ្រោះ

នៅ APLE យើងកំពុងអនុវត្តវិធានការដ៏ទូលំទូលាយដើម្បីគាំទ្រ និងការពារកុមាររងគ្រោះពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ ដោយផ្តោតលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណបឋម ជំនួយផ្លូវចិត្ត ការស្តារឡើងវិញ និងជំនួយផ្នែកច្បាប់។

យុទ្ធសាស្ត្រ

សមិទ្ធិផលរបស់យើង

ផលជះរបស់យើងជាតួលេខ

ពីការផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ ដល់ការតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់៖ ការវាស់វែងពីផលជះនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អង្គការ APLE ក្នុងការការពារកុមារងាយរងគ្រោះ

0 +

កុមាររងគ្រោះបានគាំទ្រតាមរយៈដំណើរការរបស់តុលាការចំនួន១៧៤ករណី ក្នុងរយៈពេល ៣ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

0 %

អត្រាផ្តន្ទាទោសជនល្មើសសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០២៣

0 +

អ្នកទទួលបានព័ត៌មាន​ ឬចំណេះដឹងតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ការប្រជុំ និងយុទ្ធនាការនៅឆ្នាំ២០២៣

ផ្តើមសកម្មភាព

សូមរាយការណ៍ កុំព្រងើយកន្តើយ

ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យ ឬបានឃើញការកេងប្រវ័ញ្ចឬរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ សំឡេងរបស់អ្នកអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់មួយ។ សូមរាយការណ៍ពីកង្វល់របស់អ្នកដើម្បីគាំទ្រសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់កុមារ។

Incoming Reports

 • 2024: 83
 • 2023: 271
 • 2022: 203
 • 2021: 139
 • 2020: 172

Report Types

 • CSAM
 • Sexual Extortion of Children 
 • ការលួងលោមសម្រាប់គោលបំណងផ្លូវភេទ
 • ការរួមភេទ 
 • ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់សកម្មភាពឬរូបភាពកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ

Actions Taken

 • 42% Notice and Takedown
 • 18% Referrals to Law Enforcement

លទ្ធផល

 • 79% Content Removed
 • 40% Victims Supported

នៅក្នុង​សារ​ព​ត៍​មាន

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

ទទួលបានព័ត៌មានអំពីវឌ្ឍនៈភាពនិងរបកគំហើញចុងក្រោយរបស់អង្គការ APLE ក្នុងកិច្ចការពារកុមារ

បណ្តុំព័ត៌មាន

ព័ត៌មានថ្មីៗ

បច្ចុប្បន្នភាពសំខាន់ៗ

APLE ឈរនៅជួរមុខនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ នៅកម្ពុជា

កុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិ
ទទួលបានការការពារ

ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដោយគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់យើង

kmKH
Powered by TranslatePress