ប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំ

ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលំអិតរបស់បុគ្គលិកដែលបង្ហាញនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីមានការព្រួយបារម្ភ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖ ទំhone: 012 584 194, អ៊ីអ៊ីមែល៖ info@aplecambodia.org   

kmKH
Powered by TranslatePress

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។ ចុចអានគោលការណ៍ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលការណ៍ខូគីរបស់យើង។