ការស្រាវជ្រាវ ការបោះពុម្ពផ្សាយ

We’ve conducted researches to generate evidence relating to a variety of issues affecting children with the aim to raise evidence based knowledge, support advocacy, and inform the development of policies and services for protecting children. 

របស់យើង researches

From Operation oriented to Child Centred Approach

This research was conducted with the aim to explore existing approaches between key actors, and identify evidence relating to gaps and positive practice, to support the implementation and development of services that focus and ensure that children’s best interests are met during the criminal justice procedure.

Analytical Study on Online Child Sexual Exploitation in Cambodia

This material on grooming is developed to enable child protection professionals with a clear understanding of how sex offenders target, prepare and manipulate children, protective adults and even community for sexual purposes. 

Street-Based Child Sexual Exploitation in Cambodia's Seven Provinces

This material is developed to help law enforcement understand the principles and characteristics of child-centric procedures when investigating cases of child sexual exploitation.

kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មនិងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'យល់ព្រមទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍នេះ។