ការវាយតម្លៃ របាយការណ៍

Find out more about our different projects, activities and interventions, and how they ensure effectiveness and impact on the lives of vulnerable children   

របស់យើង របាយការណ៍វាយតម្លៃ

Project Evaluation 2020 ~ Combating the sexual abuse and Exploitation of Children in Cambodia

This material is designed to help children understand risk of online child sexual exploitation, mitigate harms, report possible abuse and seek redress, and to help parents and carers identify online risks for children. 

'Preventing Child Sexual Exploitation Online' Project Evaluation 2021

This material on grooming is developed to enable child protection professionals with a clear understanding of how sex offenders target, prepare and manipulate children, protective adults and even community for sexual purposes. 

kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មនិងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'យល់ព្រមទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍នេះ។