សម្រាប់អ្នកជំនាញដែលធ្វើការជាមួយកុមារ

យើងបានបង្កើតសម្ភារៈដែលអាចត្រូវបានប្រើដោយអ្នកជំនាញដែលធ្វើការជាមួយកុមារសម្រាប់គោលបំណងបណ្តុះបណ្តាល និង/ឬកែលម្អការអនុវត្តក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ។

គោលបំណង

ការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីស្មុគស្មាញ និងឯកទេស។ សម្ភារៈទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន ការអនុវត្តល្អបំផុត ការវិភាគទិន្នន័យ ករណីសិក្សា ដែលអាចជួយដល់ការងាររបស់អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះ ឬបម្រើជាឯកសារយោង។ វាមិនមានបំណងផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហា ឬជំនួសការបណ្តុះបណ្តាលតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ។ 

សម្ភារៈបោះពុម្ព

kmKhmer

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។ ចុចអានគោលការណ៍ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលការណ៍ខូគីរបស់យើង។