សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនទី ៤

វឌ្នភាព ប្រធានបទ៖

នៅក្នុងវគ្គមុន ៗ អ្នកបានយល់ថាជនល្មើសផ្លូវភេទកុមារប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ។

នៅក្នុងមេរៀននេះ៖

អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដែលអ៊ីនធឺណិតអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេធ្វើដូច្នេះ។

អ្នកនឹងរៀនអំពីពាក្យបច្ចេកទេសផ្សេងៗគ្នានៃអ៊ីនធឺណិតដែលទាក់ទងនឹងអូស៊ីអេសអេសស្វែងយល់ពីរបៀបដែលព័ត៌មានធ្វើដំណើរតាមរយៈគេហទំព័រនិងរបៀបដែលជនល្មើសផ្លូវភេទកុមារប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងស្វែងយល់ពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជា។

ការស្វែងយល់អំពីគោលគំនិតមូលដ្ឋានដែលទាក់ទងនឹងអ៊ីនធឺណិតនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីអ្វីដែលធ្វើឱ្យកុមារប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅពេលពួកគេនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងរបៀបដែលជនល្មើសផ្លូវភេទកុមារទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវា។

kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។