មេរៀនទី ៤៖ អ៊ិនធឺណែតជាអ្នកជួយសម្រួលដល់ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត

ការចូលប្រើត្រូវបានរឹតបន្តឹង។
កម្រងសំណួរស្ថានភាព

kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។