វគ្គណែនាំ ២

វឌ្នភាព ប្រធានបទ៖

Our children are the most precious thing in the world and nothing is more important than their safety. There is nothing worse than the thought of our children being exposed to harm. As parents, it is your responsibility to keep your child safe and protect them from harm, and awareness on the different online risks can ensure you do so.  

One of the main risks for children online is the rise in online perpetrators who use online systems to facilitate their abuse by seeking out children online for sexual exploitation.  

The risks to online child sexual exploitation happen in different forms. Some pose graver dangers than others. Lower risks include being exposed to content that may not be appropriate, whereas higher risks include being coerced into an action which is dangerous. In this session we will discuss the ways offenders gain access to children online, and what the common forms of online child sexual exploitation are.  

បន្ទាប់ពីវគ្គនេះអ្នកនឹងអាច៖ 

  • Define online child sexual exploitation and understand the most common forms 
  • Recognize signs of online grooming 
kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។