២.៤ អនុញ្ញាតិឱ្យអនុវត្ត #039

ជ្រើសរើសការពិពណ៌នាត្រឹមត្រូវដែលជួយកំណត់ទម្រង់អូស៊ីអេសដូចខាងក្រោម៖

kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។