វគ្គទី ១៖ សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំតាមអ៊ិនធរណេត - តើពេលណាមានសុវត្ថិភាពហើយពេលណាមិនមាន?

កម្រងសំណួរស្ថានភាព

kmKhmer
រមូរទៅកំពូល

គោលការណ៍ឃុកឃី

យើងប្រើខូគីដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្ម និងកែលម្អបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ ដោយចុច 'ទទួលយកទាំងអស់' អ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះ។