ការរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអ៊ីនធឺណិត សម្រាប់អ្នកអាជីព

Course Content

Lessons Status
1

មេរៀនទី១​ និយមន័យនិ ងទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត”

2

មេរៀនទី២​ ស្វែងយល់ពីហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ​តាមអនឡាញ

3

មេរៀនទី៣ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងរាយការណ៍ពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ​តាមអនឡាញ

4

មេរៀនទី៤ អ៊ីនធឺណិតជាមធ្យោបាយសម្របសម្រួលដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ​តាមអនឡាញ

5

មេរៀនទី៥ ក្របខណ្ឌច្បាប់ពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ដោះស្រាយការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ​តាមអនឡាញ

6

មេរៀនទី៦ រក្សាបរិស្ថានអ៊ីនធឺណិតអោយមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ

7

សនិ្នដ្ឋាន

8

វាយតម្លៃ

en_USEnglish
Scroll to Top

Cookie Policy

We use cookies to personalise and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy.