វាយតម្លៃ

សូមអបអរសាទរ!

អ្នកបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សា “ការការពារខ្លួនខ្ញុំ និងអ្នកដទៃពីហានិភ័យតាមអនឡាញ”។ យើងសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះអ្នកមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាច ហើយអ្នកនឹងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងអំពីរបៀបនៃការសម្រេចចិត្តតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានសុវត្ថិភាព និងមានសុវត្ថិភាពពី OCSE ។

អ្នកពិតជាកំពូលវីរៈជនក្នុងការតស៊ូដើម្បីសុវត្ថិភាពតាមអនឡាញ! ជួយអ្នកដទៃចូលរួមជាមួយអ្នកដើម្បីបុព្វហេតុនេះ។


en_USEnglish
Scroll to Top

Cookie Policy

We use cookies to personalize and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy.