៣.៥ សង្ខេបបញ្ចប់

Topic Progress:

ផ្លូវ​ដែល​ត្រូវ​ទៅ! អ្នកស្ថិតនៅមួយជំហានទៀតពីការឈានដល់សំណួរចុងក្រោយ និងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។

សូមសង្ខេបនូវអ្វីដែលយើងបានរៀននៅក្នុងវគ្គមុនៗ ហើយត្រូវប្រាកដថាយើងចងចាំនូវចំណុចសំខាន់ៗ៖

  • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជា រូបថតដែលជិតស្និទ្ធមិនគួរត្រូវបានចែកចាយតាមអ៊ីនធឺណិតទេ ហើយការកំណត់ឯកជនភាពរបស់អ្នកគួរតែត្រូវបានកំណត់ទៅកាន់មិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អ្នក។
  • មនុស្សនៅលើអ៊ីនធឺណិតមិនតែងតែជាជនដែលពួកគេនិយាយថាពួកគេជាមនុស្សបែបណា ហើយអាចព្យាយាមទាក់ទងអ្នកក្នុងអាកប្បកិរិយាគ្រោះថ្នាក់។ តែងតែគិតពិចារណាលើនរណាដែលអ្នកជួបតាមអ៊ីនធឺណិត ហើយត្រូវប្រាកដថាត្រូវបិទចោល ឬរាយការណ៍ពីឥរិយាបទដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានហានិភ័យ។
  • ទាំងក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រីអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយ OCSE ហើយពួកគេមិនដែលត្រូវស្តីបន្ទោសចំពោះការរំលោភបំពាននេះទេ។ ក្នុងគ្រប់ករណីនៃ OCSE គួរស្វែងរកជំនួយដើម្បីជួយឲ្យរួចផុតពីការរំលោភ    បំពាន។
  • ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យតាមអនឡាញ និងវិធីរក្សាសុវត្ថិភាពគួរតែត្រូវបានចែករំលែកជាមួយមនុស្សឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីជួយការពារកុមារដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយ OCSE។

សូមបន្តទៅតេស្តចុងក្រោយ!

en_USEnglish
Scroll to Top

Cookie Policy

We use cookies to personalize and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy.