៣.៤ ការចែករំលែកចំណេះដឹង

Topic Progress:

ឪឡូវនេះ អ្នកដឹងពីវិធីការពារខ្លួនអ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត សូមប្រាកដថាអ្នកប្រាប់មិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកពីរបៀបរក្សាសុវត្ថិភាពផងដែរ!

មានវិធីជាច្រើនដែលអ្នកអាចចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់អ្នកបាន

  • ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដើម្បីបង្ហោះសារសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពតាមអនឡាញ
  • រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដោយសហការជាមួយសាលារបស់អ្នក ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សិស្សដទៃទៀត
  • ចូលរួមជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងសមាជិកសហគមន៍របស់អ្នកទាក់ទងនឹងហានិភ័យតាមអ៊ីនធឺណិត និងវិធីដែលពួកគេអាចចូលរួមដើម្បីសុវត្ថិភាពកុមារតាមអនឡាញ
  • ចែករំលែកវគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតនេះជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក

តើអ្នកអាចគិតពីវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើជាអ្នកការពារដ៏សកម្មសម្រាប់សុវត្ថិភាពកុមារតាមអ៊ីនធឺណិតដែរឬទេ?

en_USEnglish
Scroll to Top

Cookie Policy

We use cookies to personalize and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy.