៣.០ សេចក្តីផ្តើម

Topic Progress:

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀ​នចុងក្រោយក្នុងដំណើររបស់អ្នក ក្នុងនាមជាអ្នកការពារតាមអនឡាញ។ នៅក្នុងមេរៀនមុនៗ យើងបានយល់ថាមានសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាដែលមានហានិភ័យចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ហើយវាអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកណាដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវា។ យើងក៏បានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកជំនួយបន្ទាប់ពីមានករណីទាំងនេះ ដើម្បីធានាបាននូវជីវិតល្អប្រសើរ។

នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងផ្តោតលើ៖

  • សកម្មភាពខុសៗគ្នាដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាអ្នកការពារក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិរបស់យើង ដើម្បីការពារខ្លួនយើង និងអ្នកដទៃឲ្យរួចផុតពីហានិភ័យតាមអ៊ីនធឺណិត។
en_USEnglish
Scroll to Top

Cookie Policy

We use cookies to personalize and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy.