២.០ សេចក្តីផ្តើម

Topic Progress:

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនទីពីរនៃវគ្គសិក្សារបស់យើង“ ការការពារខ្លួនខ្ញុំ និងអ្នកដទៃពីហានិភ័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត”។ នៅក្នុងមេរៀនមុន យើងបានរៀនអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនតាមអ៊ីនធឺណិត និងរបៀបដែលយើងត្រូវដឹងអំពីព័ត៌មានប្រភេទណាដែលយើងគួរចែករំលែកដើម្បីឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងផ្តោតលើ៖

  • ហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា និងផលប៉ះពាល់របស់វាចំពោះកុមារ ។

សូមកត់សម្គាល់ថាមេរៀននេះនឹងទាក់ទងប្រធានបទដែលមានលក្ខណៈរសើប។ ក្នុងករណីមានការព្រួយបារម្ភណ៍ សូមស្វែងរកមនុស្សពេញវ័យដែលអាចទុកចិត្តដើម្បីទទួលបានការគាំទ្របន្ថែម។

en_USEnglish
Scroll to Top

Cookie Policy

We use cookies to personalize and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy.