១.៣ វេទិកាអនឡាញសំខាន់ៗ

Topic Progress:

សកម្មភាពតាមអនឡាញរបស់យើងមួយចំនួនធំផ្ដោតលើវេទិកា​ និងកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងៗដែលរួមមាន៖​​ វេទិកាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ការប្រើប្រាស់នូវវេបប្រៅសឺ (​web browsers)  និងមធ្យោបាយស្វែងរក​ (search engines) វេទិកាហ្គេមតាមអនឡាញ​ និងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ និងវីដេអូ។

តើអ្នកគិតថាកម្មវិធីប៉ុន្មានខាងក្រោមដែលអ្នកស្គាល់?

ប្រសិនបើអ្នកស្គាល់ ៣ ឬតិចជាង៣៖ អ្នកហាក់បីដូចជាទើបតែស្គាល់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ហើយអ្នកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះហានិភ័យ និងចំនុចសុវត្ថិភាពផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ប្រសិនបើអ្នកស្គាល់ពី​ ៤ ទៅ៦៖ អ្នកហាក់បីដូចជាស្គាល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលអ៊ីនធឺណិតអាចផ្ដល់ឲ្យ ប៉ុន្តែតើអ្នកប្រាកដទេថាអ្នកដឹងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងនេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាព? ការពារខ្លួនអ្នកដោយសិក្សាអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងៗរបស់កម្មវិធីតាមអនឡាញនីមួយៗ។

ប្រសិនបើអ្នកស្គាល់លើសពី៧៖ អស្ចារ្យ! បទពិសោធរបស់អ្នក និងពេលវេលាដែលអ្នកចំណាយទៅលើអ៊ីនធឺណិត គឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។ នេះក៏ជាមូលហេតុដែលអ្នកគួរតែដឹងអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរ។

ទោះបីជាអ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ឬប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតយូរមកហើយក៏ដោយ វានៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ហើយអ្នកដឹងអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបញ្ចៀសពីហានិភ័យផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

en_USEnglish
Scroll to Top

Cookie Policy

We use cookies to personalize and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy.