ការពារខ្លួនខ្ញុំនិងអ្នកដទៃពីហានិភ័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត សម្រាប់កុមារ

Course Content

Lessons Status
1

មេរៀនទី១៖ សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំតាមអនឡាញ – តើពេលណាមានសុវត្ថិភាព និងគ្មានសុវត្ថិភាព?

2

មេរៀនទី២៖ ការរំលោភបំពាន និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមអនឡាញ (OCSE)

3

មេរៀនទី៣៖ អំណាចរបស់ខ្ញុំដើម្បីការពារខ្លួនខ្ញុំ និងអ្នកដទៃ

4

ចំណាប់អារម្មណ៍បញ្ចប់

5

វាយតម្លៃ

en_USEnglish
Scroll to Top

Cookie Policy

We use cookies to personalise and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy.