តេស្តបញ្ចប់

សូមអបអរសាទរ!

អ្នកបានឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃវគ្គសិក្សា “ការពារកុមាររបស់យើងពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញ” ។ ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ចប់សកម្មភាពពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញយ៉ាងហោចណាស់ ៤/៥ ក្នុងការប្រលងចុងក្រោយ អ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រនៅពេលបញ្ចប់។

ខាងក្រោមនេះជាប្រយោគពិត និងមិនពិតទាក់ទងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមអនឡាញ។ ចូរជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវ។

en_USEnglish
Scroll to Top

Cookie Policy

We use cookies to personalize and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy.