ការពារកូនរបស់យើងពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញ សម្រាប់ឪពុកម្តាយ

Course Content

Lessons Status
1

មេរៀនទី១៖ អាកប្បកិរិយាតាមអនឡាញរបស់កុមារ

2

មេរៀនទី២៖ ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត-ការយល់ដឹងពីហានិភ័យ

3

មេរៀនទី៣៖ ផលប៉ះពាល់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត និងវិធីឆ្លើយតប

4

មេរៀនទី៤៖ សកម្មភាពបង្ការរបស់មាតាបិតា

5

ទម្រង់វាយតម្លៃ

en_USEnglish
Scroll to Top

Cookie Policy

We use cookies to personalise and improve your browsing experience. By clicking ‘Accept All’, you agree to  the policy.